Disseny i càlcul estructural

En la nostra col·laboració amb els despatxos donem prioritat a la comunicació directa amb el client, la serietat en les entregues i la realització de projectes construïbles combinant el càlcul mitjançant programes informàtics amb comprovacions manuals.

Intervenim en qualsevol fase del projecte, i elaborarem projectes executius d’estructura complerts, llestos per a visar.

Els nostres projectes inclouen plànols entenedors amb detalls constructius, memòries de càlcul ajustades a la normativa vigent i, si s’escau,  justificacions de càlcul i un estat d’amidaments complert.

Projectes d'estructura

Estructura de formigó armat

El formigó armat ens permet dotar de monolitisme i continuïtat les nostres estructures, conferint-los una gran seguretat front a efectes sísmics i dinàmics. Es tracta d’un material econòmic i que té un baix cost de manteniment al llarg dels anys, és modelable i per tant el podem adaptar a infinitat de formes i té una bona durabilitat i resistència al foc. Aquestes qualitats fan que a dia d’avui sigui un dels materials més utilitzats en la construcció.

A Anta arquitectes tenim una àmplia experiència en l’elaboració d’estructures de formigó armat de qualsevol tipus:

 • Estructures de forjats unidireccionals
 • Estructures de forjats bidireccionals (lloses i forjat reticular)
 • Estructures de formigó prefabricat (placa alveolar, prelloses, placa PI)
 • Estructures porticades de formigó armat

Estructura metàl·lica i mixta

L’acer ens permet resoldre grans llums amb dimensions relativament petites. Amb l’acer podem utilitzar perfils normalitzats, dissenyar la nostra secció òptima o bé optimitzar el material mitjançant encavallades. És un material que té una alta resistència mecànica en comparació amb el seu pes. Degut a la seva lleugeresa és una material de fàcil transport i muntatge,  és molt útil per a reforços i/o reformes, permet prefabricar i es pot reciclar.

A més, si construïm amb estructura mixta aprofitem la sinergia entre els dos materials, el formigó i l’acer, i aconseguim elements estructurals extremadament eficients des del punt de vista de la resistència, la rigidesa i la capacitat de deformació, de manera que es redueixen  cantells de les bigues o les dimensions dels pilars.

A Anta arquitectes tenim una àmplia experiència en l’elaboració tant de construccions metàl·liques com d’estructura mixta:

 • Naus industrials
 • Estructures de pilars metàl·lics i forjats de formigó
 • Estructures porticades amb jàsseres mixtes
 • Estintolaments d’edificis existents.

Estructura de fusta

La construcció en fusta està vivint una expansió sense precedents durant els darrers  anys. Sens dubte, l’aparició de noves tècniques, el desenvolupament de les fustes industrials i la preocupació pel medi ambient, estan fent de la construcció amb fusta una alternativa real amb igual o mes prestacions que l’acer o el formigó. Es tracta d’un material natural, renovable y reciclable, amb un cost relativament baix perquè és un material abundant, lleuger i amb alta capacitat de càrrega, de fàcil muntatge i transport i apte per tota classe d’ambients, incloses les zones pròximes al mar.

A Anta arquitectes tenim una àmplia experiència en l’elaboració de construccions amb fusta, tant pel que fa a fusta serrada com a fusta laminada:

 • Bigues de grans dimensions
 • Fotjats i cobertes de fusta
 • Pèrgoles de fusta
 • Rehabilitacions

A l’igual que amb el formigó armat, resulta també molt interessant l’ús d’estructura mixta fusta amb acer, sobretot utilitzada en rehabilitació.  

Fonamentacions i contencions

Un dels aspectes més compromesos en la resolució de les estructures és sens dubte la fonamentació i la contenció de terres. Normalment suposa gairebé un terç del pressupost  de l’estructura per la qual cosa cal un anàlisi acurat i ajustat de la solució adoptada.

Per contra, les principals patologies estructurals tenen lloc en fonaments i contencions. En aquest sentit, l’experiència, la prudència i el sentit comú són fonamentals per afrontar els reptes i la infinitat de casuístiques que sovint es plantegen.

A Anta arquitectes tenim experiència acumulada per afrontar des de les solucions més senzilles a les més complexes:

 • Fonamentació directa amb sabates
 • Fonamentació directa mitjançant llosa
 • Fonamentació profunda mitjançant pilotis
 • Fonamentació profunda mitjançant Micropilots
 • Fonamentació profunda mitjançant elements de pantalla (batatges)
 • Recalços en fonaments existents
 • Contenció de terres mitjançant murs “in situ”
 • Contenció de terres mitjançant mur pantalla
 • Contenció de terres mitjançant pantalla de Micropilots.

Fonamentacions d’estructures prefabricades

Intervenció sobre edificis existents. Rehabilitiació.

La intervenció en edificis existents requereix experiència, capacitat d’anàlisi i el coneixement de les tècniques constructives d’altres èpoques. Sovint l’elaboració d’informes tècnics de l’estat actual de l’edifici previs a qualsevol actuació permeten acotar el nivell d’actuació posterior.

A Anta arquitectes tenim experiència acumulada per afrontar des de les solucions més senzilles a les més complexes:

 • Realització d’informes d’estat
 • Estintolaments
 • Rehabilitació d’estructures existents
 • Recalços en fonaments existents.
 • Auditories